Elimination Round Matches Quarterfinal Matches Semifinal Matches Championship Match
1 - Justyne Flabo (Hempfield) 246
5 - Lecksi Dubinsky (Hopewell) 194     1 - Justyne Flabo (Hempfield) 237
    5 - Lecksi Dubinsky (Hopewell) 122  
12 - Ashley Niziol (Baldwin) 117     1 - Justyne Flabo (Hempfield) 264
4 - Sarah Ross (Moon) 145    
8 - Nicole Balk (Butler) 123     9 - Brea Suchonic (Butler) 173  
    9 - Brea Suchonic (Butler) 192  
9 - Brea Suchonic (Butler) 214  
3 - Nichole Williams (Penn Traf.) 201  
7 - Autumn Hepler (Butler) 217     7 - Autumn Hepler (Butler) 230  
    7 - Autumn Hepler (Butler) 234    
10 - Ryanne Tyler (N. Allegheny) 195     7 - Autumn Hepler (Butler) 196
2 -  Rebecca Fischer (Northgate) 223  
6 - Becky Harmening (W. Mifflin) 162     2 -  Rebecca Fischer (Northgate) 169
    11 - Jen Zyvith (Hempfield) 160
11 - Jen Zyvith (Hempfield) 167
Elimination Round Match Quarterfinal Match Semifinal Match Championship Match
5 - Lecksi Dubinsky (Hopewell) 194   1 - Justyne Flabo (Hempfield) 246   1 - Justyne Flabo (Hempfield) 237   1 - Justyne Flabo (Hempfield) 264
12 - Ashley Niziol (Baldwin) 117   5 - Lecksi Dubinsky (Hopewell) 122   9 - Brea Suchonic (Butler) 173   7 - Autumn Hepler (Butler) 196
Elimination Round Match Quarterfinal Match Semifinal Match Girls Singles Regional Champion
8 - Nicole Balk (Butler) 123   4 - Sarah Ross (Moon) 145   7 - Autumn Hepler (Butler) 230  
9 - Brea Suchonic (Butler) 214   9 - Brea Suchonic (Butler) 192   2 -  Rebecca Fischer (Northgate) 169   Justyne Falbo (Hempfield)
Elimination Round Match Quarterfinal Match
7 - Autumn Hepler (Butler) 217   3 - Nichole Williams (Penn Traf.) 201
10 - Ryanne Tyler (N. Allegheny) 195   7 - Autumn Hepler (Butler) 234
Elimination Round Match Quarterfinal Match
6 - Becky Harmening (W. Mifflin) 162   2 -  Rebecca Fischer (Northgate) 223
11 - Jen Zyvith (Hempfield) 167   11 - Jen Zyvith (Hempfield) 160